Program partnerski Floks.pl / Regulamin

O programie partneskimRegulamin programu partnerskiego | FAQ | Dlaczego warto | Tabela prowizji | Wzór umowy

§ 1 - ZASADY OGÓLNE
§ 2 - IDEA PROGRAMU PARTNERSKIEGO Floks.pl
§ 3 - NABYCIE STATUSU PARTNERA
§ 4 - ZASADY DZIAŁALNOŚCI PARTNERA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE
§ 5 - NALICZANIE I WYPŁATA WYNAGRODZEŃ
§ 6 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZASTRZEŻENIA

§ 1 - ZASADY OGÓLNE

 1. Organizatorem oraz koordynatorem Programu Partnerskiego Floks.pl jest P.P.H.U. SAFERIA ANNA SŁAWEK (zwana dalej Organizatorem) z siedzibą w Lublinie, przy ul. Medalionów 2/33, kod poczt. 20-486, NIP 946-124-92-16. 
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem), wraz z wszelkimi załącznikami lub dodatkami, które wyraźnie powołują się na Regulamin, stanowią wyłączne źródło praw i obowiązków istniejących pomiędzy Organizatorem, a Partnerem, o ile inaczej nie postanowiono w konkretnym przypadku w drodze indywidualnych ustaleń lub porozumień z Organizatorem. 
 3. Każda osoba pragnąca zostać Partnerem, zobowiązana jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. 

Do góry ↑

§ 2 - IDEA PROGRAMU PARTNERSKIEGO Floks.pl

 1. Celem Programu Partnerskiego jest pozyskiwanie Partnerów, którzy z powierzonych przez Organizatora materiałów wykonają reklamę popularyzującą serwis internetowy Floks.pl, celem zwiększenia sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Floks.pl. 
 2. Wykonane przez Partnera dzieło powinno zawierać przynajmniej jeden z następujących elementów:
  • graficzne prezentacje serwisu Floks.pl lub produktów i usług dostępnych na Floks.pl, 
  • informacje dotyczące serwisu Floks.pl lub produktów i usług, obejmujące w szczególności: opis działania serwisu, opisy dotyczące produktów i usług, w tym korzyści jakie przynoszą, ceny, itp., 
  • bannery reklamowe przygotowane przez Organizatora, dotyczące produktów, usług oraz serwisu, 
  • własne informacje Partnera dotyczące serwisu Floks.pl, produktów i usług, w tym własne opisy, opinie, wnioski z porównania z innymi serwisami lub produktami, itp. 
 3. Wynagrodzenie, jakie otrzyma Partner za wykonanie dzieła zależy od obrotu, który generuje wykonane przez niego dzieło. 
 4. Partner zobowiązuje się do dbania o dobrą markę Floks.pl oraz produktów i usług dostępnych w serwisie, w szczególności we własnych opisach, opiniach i wnioskach. 

Do góry ↑

§ 3 - NABYCIE STATUSU PARTNERA

 1. O status Partnera mogą ubiegać się: o osoby fizyczne, mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zaś osoby, które ukończyły 16 lat za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych wyrażoną na piśmie i przesłaną na adres siedziby Organizatora. o przedsiębiorcy oraz inne podmioty i instytucje, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na formę prawną, o ile mogą zaciągać zobowiązania we własnym imieniu. 
 2. Przystąpienie do Programu Partnerskiego jest całkowicie darmowe oraz dobrowolne. Polega na prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem http://www.floks.pl/rejestracja.html 
 3. Nabycie statusu Partnera następuje po przyjęciu wniosku przez Organizatora, o czym Partner zostanie powiadomiony. 
 4. Partner zezwala serwisowi Floks.pl na przetwarzanie następujących danych technicznych i technologicznych: 
  • adres IP, 
  • wywołany adres internetowy (URL), 
  • adres internetowy, z którego Partner przeszedł na strony serwisu Floks.pl, 
  • rodzaj przeglądarki, z jakiej korzysta Partner,
  • innych informacji transmitowanych protokołem http. 
 5. Partner wyraża zgodę na przechowywanie przez serwis na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Partnera, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Partnera, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Partnera. 
 6. Wszystkie informacje dotyczące Partnerów są przetwarzane w celu ich marketingowego wykorzystania wyłącznie przez Organizatora w zgodzie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U. z dnia 29.10.1997 r.). Żadne informacje dotyczące poszczególnych Partnerów nie będą przekazywane firmom lub osobom trzecim. 
 7. Każdemu Partnerowi służy prawo wglądu do danych przetwarzanych przez Organizatora, zmieniania ich, poprawiania oraz usuwania, co może być dokonywane samodzielnie przez Partnera za pośrednictwem stron serwisu, w specjalnie do tego przeznaczonym panelu administracyjnym (dalej zwany Panelem). 
 8. Każdy w dowolnym momencie może zrezygnować z udziału w Programie Partnerskim. 

 Do góry ↑

§ 4 - ZASADY DZIAŁALNOŚCI PARTNERA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE

 1. Podstawowym zadaniem Partnera jest wykonanie dzieła z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez Organizatora, które poprzez pośrednie lub bezpośrednie zapraszanie osób trzecich do rejestracji i dokonywania zakupów w Serwisie Floks.pl wpłynie na zwiększanie przychodów Organizatora z tytułu sprzedaży usług i produktów oferowanych w Serwisie. 
 2. Organizator zobowiązuje się: 
  • przydzielić Partnerowi indywidualne linki partnerskie (hiperłącza), umożliwiające zliczanie liczby przekierowań zrealizowanych w wyniku użycia danego hiperłącza oraz dokonanych przez przekierowanego klienta zakupów; 
  • Nadać dostęp do Panelu Programu Partnerskiego, na którym prowadzona będzie statystyka zarejestrowań oraz dokonanych zakupów. 
 3. Warunkiem niezbędnym do uznania danego Klienta serwisu Floks.pl, za osobę przekierowaną przez danego Partnera, jest wejście tej osoby do serwisu Floks.pl przez link partnerski (hiperłącze) przypisany Partnerowi.
 4. Dzieło wykonane przez Partnera i zawierające link partnerski może mieć dowolną postać i być udostępniane przez Partnerów potencjalnym klientom serwisu Floks.pl w dowolny sposób, tak jednak, aby nie powodowało to naruszania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ani też: 
  • nie nosiło znamion uprawiania spamu (masowa wysyłka listów/wiadomości/postów do osób, które mogą sobie tego nie życzyć); 
  • nie nosiło znamion przesyłania nie zamówionej informacji handlowej; 
  • nie naruszało prawa do prywatności osób, którym hiperłącze jest przekazywane. 
 5. Dzieło wykonane przez Partnera może mieć także postać bannera reklamowego lub inną formę reklamy zamieszczanej przez Partnerów na stronach i serwisach internetowych, co do których Partnerzy mają właściwe i odpowiednie prawa do zamieszczania tam bannerów reklamowych. 
 6. Organizator może sprzeciwić się zamieszczeniu bannera na konkretnych stronach lub serwisach internetowych, ze względu na ich tematykę, wygląd, funkcjonalność lub z innych powodów. 
 7. W szczególności niedozwolone jest stosowanie następujących posunięć: 
  • stosowania hiperłącza aktywowanego automatycznie po wejściu lub wyjściu ze strony WWW, na której jest ono zamieszczone (chyba, że strona taka nie zawiera treści i służy wyłącznie jako przekierowanie do innej strony WWW); 
  • rozsyłania masowej informacji o stronie WWW zawierającej jakąkolwiek formę reklamy Floks.pl do użytkowników internetu (tzw. spamming), korzystając z dowolnego medium (e-mail, listy dyskusyjne, grupy dyskusyjne, komunikatory, IRC itp.); 
  • podszywania się za serwis Floks.pl we wszelkiego rodzaju ogłoszeniach, reklamach, anonsach, na własnych stronach WWW, we własnych materiałach promocyjnych, niezależnie od formy promowania Floks.pl; 
  • uruchamiania stron w domenie Floks.pl automatycznie w osobnych oknach przy wejściu lub wyjściu ze strony Partnera (popup, popunder, popexit); 
  • umieszczania stron w domenie Floks.pl w systemach typu click-harvester, wymiany ruchu na stronach WWW w przypadkach, gdy dodawaną stroną do takiego systemu miałaby być bezpośrednio strona w domenie Floks.pl. 
 8. Przekierowanie na strony Floks.pl powinno nastąpić w wyniku świadomego i zamierzonego kliknięcia lub czynności wykonanej przez odwiedzającego. Przekierowanie nie może być w żaden sposób wymuszone.
 9. Efektem pierwszego wejścia danej osoby do serwisu Floks.pl poprzez link Partnera jest zapisanie pliku 'cookie' w systemie informatycznym tej osoby. Plik ten pozwala na identyfikację danego klienta i jego wizyt w serwisie jako dokonanych z polecenia konkretnego Partnera. 'Cookie' może zostać zastąpione przez analogiczny plik innego Partnera (tzw. nadpisanie) - w jednym systemie informatycznym może być zapisany tylko jeden plik 'cookie' Programu Partnerskiego Floks.pl. 
 10. Przypisanie Klienta do Partnera następuje w chwili, gdy Klient, rejestrując się w serwisie Floks.pl, będzie miał zapisany plik ‘cookie’ identyfikujący danego Partnera. 
 11. Z uwagi na wyżej opisane uwarunkowania techniczne Programu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: o niedostosowanie systemów informatycznych zarówno Partnerów, jak i osób przez nich przekierowanych do serwisu Floks.pl, co dotyczy w szczególności możliwości zapisywania i przechowywania plików 'cookies' w tych systemach informatycznych, o posługiwanie się podczas wykonania dzieła materiałami zmienianymi w stosunku do tych, które zostały udostępnione przez Organizatora, o inne, które mogą spowodować nieprawidłowości w identyfikowaniu Klientów skierowanych przez reklamę Partnera. 
Do góry ↑